Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Интелигентни системи за надзор Шифра: 230117 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов:
Циљ: Упознавање са концептима, методама и техникама машинског учења релевантим за развој интелигентних система за надзор заснованих на аутоматском препознавању говора, говорника и карактеристичних звукова.
Исход: Студенти ће развити разумевање актуелних статистичких концепата, метода и техника машинског учења, и оспособиће се да пројектују интелигентне системе за надзор заснованих на аутоматском препознавању говора, говорника и карактеристичних звукова.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Издвајање обележја аудио сигнала.
 2. Моделовање језика (н-грами).
 3. Марковљеви ланци.
 4. Скривени Марковљеви модели.
 5. Проналажење највероватнијих секвенци скривених стања (Витербијев алгоритам).
 6. Обука скривених Марковљевих модела (Баум-Велшов алгоритам).
 7. Акустичко моделовање (смеша Гаусових расподела).
 8. Аутоматско препознавање говора.
 9. Критички осврт на методолошки приступ аутоматском препознавању говора.
 10. Аутоматско препознавање говорника.
 11. Аутоматско препознавање емоција у говору.
 12. Аутоматско препознавање карактеристичних звукова.
 13. Контекстно зависно препознавање говора.
 14. Напредне примене.
 15. Етички аспекти.
Практична настава:
 1. Увежбавање представљених концепата, метода и техника кроз примере, одбрана домаћих задатака.
Литература
 1. Stuart Russell, Peter Norvig, "Вештачка интелигенција: савремени приступ". Рачунарски факултет, 2011.
 2. Jurafsky, Daniel, and James H. Martin, "Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Speech Recognition, and Computational Linguistics, 2nd edition". Prentice-Hall, 2009.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
20
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099