Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Мехатроника

На студијски програм специјалистичких студија Мехатроника неће се вршити упис нових студената у 2018/2019 школској години.

Опште информације

Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос кредита (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), тако да сваки семестар носи 30 ЕСПБ бодова. Специјалистичке струковне студије трају годину дана, односно два семестара и носе 60 ЕСПБ бодова. Студије су реализоване у облику класичне наставе (face-to-face) на српском језику. Студијски програм се остварује у оквиру поља Техничко-технолошких наука, стручна област Електротехничко и рачунарско инжењерство.

Квалификација

Након завршених специјалистичких струковних студија студент стиче звање специјалиста струковни инжењер мехатронике. Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), завршавањем специјалистичких струковних студија стиче се шести ниво, подниво два (ниво 6.2). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 6.1 (основне струковне студије обима 180 ЕСПБ бодова).

Настава и испити

Настава се изводи по једносеместралним предметима. Aктивности студента током семестра (предиспитне обавезе), као што су колоквијуми, семинарски рад и домаћи задаци, се бодују. Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Финални испити се полажу у Школи у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

Циљеви и исходи

Циљ студијског програма Мехатроника је оспособљавање студената за унапређивање и проширивање знања и вештина у коришћењу и примени напредних технологија за пројектовање, реализацију, испитивање, експолатацију и одржавање процеса и система у индустрији и на возилима.

Циљеви специјалистичких студија Мехатроника:

 • да доследном применом европских и светских стандарда организује висококвалитетне студије из области мехатронике које их подстичу на тимски рад;
 • да се образовни процес одвија по студијском програму и наставним методама који се непрестано иновирају,
 • да омогуће студенту, да избором предмета активно учествује у обликовању свог образовања;
 • да студенти овладају најактуелнијим знањима, умењима и вештинама, да се оспособе за креативан рад и тиме стекну сигурну основу за успешно запошљавање као и напредовање на својим радним местима;
 • да се пренесу знања и вештине о контроли, регулацији, управљању, мерењу и мониторингу у савременим технолошким процесима и о одржавању и организовању процеса рада на системе управљања у возилима;
 • да се развој креативне способности и овладавање практичним вештинама и методама за постизање стручне компетентности у области ауто дијагностике, производње аутомобила и појединих ауто делова као и у области процесног управљања и аутоматизације постројења и система.

Специјалистичке струковне студије припремају студенте за:

 • темељно познавања и разумевање дисциплина мехатронике;
 • решавање конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака;
 • праћење и примену новина у области савремене аутоматизације и рачунарски управљаних процеса, као и из области електронских система управљања у возилима;
 • развијање вештина и спретности у употреби знања у подручју мехатронике;
 • употребљавање информационо-комуникациону технологију у овладавању знањима о коришћењу рачунарске технологије и уређаја, са општим и специфичним апликативним софтвером, нормама, правилима и стандардима у локализацији и отклањању кварова, као и принципима рада и захтевима различитих електро-машинских система у процесима и на возилима;
 • пројектовање и организацију радних процеса, пројектовање и доношење оперативних одлука о обиму, оправданости и праћењу пословања средњих и малих предузећа, ауто кућа, специјализованих сервиса и предузећа;
 • учествује у тимском раду и буде пуноправни члан стручног и пословног тима;
 • наставу даљег усавршавања на мастер струковним студијама.

Наставак студија

Након завршених специјалистичких струковних студија студент може да се упише на мастер струковне студије.

Руководилац студијског програма

мр Милија Џекулић слика

мр Милија Џекулић

Kабинет: 101

Eлектронска пошта: milija.dzekulic@viser.edu.rs

Консултације
 • Уторак: 13:00 - 15:00
 • Среда: 13.00 - 15.00

Секретар студијског програма

др Слободан Драшковић

др Слободан Драшковић

Kабинет: 104

Eлектронска пошта: slobodan.draskovic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: 14:00-16:00 (22.4.)
 • Петак: 11:00-13:00 (26.4.)
Наставни план и програм акредитован 2012. НПП - 2012
Шифра Назив предмета Статус ЕСПБ
Прва година
1. семестар
Студенти бирају три од следећих изборних предмета
240312 Директно убризгавање бензина изборни 8
240112 Конструкција и динамика кретања возила изборни 8
220111 Маркетинг истраживања изборни 8
190708 Примена дигиталних сигнал-процесора изборни 8
240712 Роботика изборни 8
240612 Хибридна и електро возила изборни 8
2. семестар
Студенти бирају три од следећих изборних предмета
240412 Аутоматски мењачки преносници изборни 8
240212 Дигитални системи управљања изборни 8
240512 Дијагностика система убризгавања дизел мотора изборни 8
180407 Мерни информациони системи изборни 8
240211 Одрживи развој изборни 8
220111 Управљање динамичким системима изборни 8
240812 Стручна пракса обавезан 2
Завршни рад обавезан 10
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00