Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Наставно - стручно веће Одсека ВИШЕР

Наставно-стручно веће је највиши стручни орган Одсека Висока школа електротехнике и рачунарства (Одсек ВИШЕР). Наставно-стручно веће Одсека ВИШЕР чине сви наставници (у звању професора струковних студија, вишег предавача, предавача, наставника страног језика и наставника вештина), који су у радном односу у Академији техничко-уметничких струковних студија Београд (АТУСС) (имају закључен уговор о раду са АТУСС) и распоређени су у Одсек ВИШЕР. Чланови Наставно-стручно веће Одсека ВИШЕР су и сарадници у звању сарадник у настави, асистент и асистент са докторатом који су у радном односу у Академији техничко-уметничких струковних студија Београд (АТУСС) (имају закључен уговор о раду са АТУСС) и распоређени су у Одсек ВИШЕР. 

При расправљању и одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, у раду Наставно-стручног већа Одсека ВИШЕР и његовим стручним телима учествују представници студената Одсека ВИШЕР, које делегира Студенски парламент АТУСС.  Када се расправља и одлучује наведеним питањима, представници студената чине 20% чланова Наставно-стручног већа Одсека ВИШЕР, односно 20% чланова стручних тела које формира Наставно-стручно већа Одсека ВИШЕР.

Већем председава руководилац Одсека ВИШЕР или лице које руководилац Одсека ВИШЕР овласти. Начин рада и одлучивања Наставно-стручног већа Одсека ВИШЕР уређује се Статутом АТУСС и Пословником о раду Наставно-стручног већа Одсека ВИШЕР.

Наставно-стручно веће Одсека ВИШЕР доноси своје одлуке већином гласова укупног броја чланова који присуствују седници Већа, уколико Статутом АТУСС или Пословником о раду Наставно-стручног већа Одсека ВИШЕР није другачије одређено. Кворум за одржавање седнице о раду Наставно-стручног већа Одсека ВИШЕР постоји уколико седници присуствује већина од укупног броја чланова Већа.

Наставно-стручно веће Одсека ВИШЕР, по потреби, може формирати стручна тела ради разматрања одређених питања о којима одлучује.

Надлежности о раду Наставно-стручног већа Одсека ВИШЕР су:

 • бира своје представнике у Наставно-стручном већу АТУСС (Веће Академије);
 • предлаже Већу Академије студијске програме и одлуку о отпочињању поступка акредитације студијских програма;
 • даје предлоге Већу Академије у вези са изменама у структури и садржини студијског програма и предмета, наставним методама и другим питањима од значаја за наставу и програме;
 • утврђује предлог програма предмета студијског програма у оквиру Одсека;
 • прати рад студената на Одсеку;
 • одобрава теме завршних радова и именује Комисије за одбрану завршних радова на студијама првог и другог степена;
 • предлаже Већу Академије одлуку о броју студената за упис у прву годину студијског програма на одговарајућем Одсеку, у складу са Законом, дозволом за рад и овим Статутом;
 • предлаже Већу Академије мере за подстицање развоја изразито успешних и талентованих студената;
 • предлаже Већу Академије критеријуме и услове за преношење ЕСПБ бодова;
 • предлаже Већу Академије посебне програме стручног усавршавања и образовања током читавог живота;
 • усваја предлог годишњег плана и програма реализације студијских програма у Одсеку, односно предлог плана извођења наставе на предметима и студијским програмима за текућу школску годину;
 • даје сагласност на иницијативу Већа студијских програма, односно Колегијума Одсека за покретање поступка за избор у наставничко или сарадничко звање и заснивање радног односа;
 • предлаже уже научне области за које се бирају наставници;
 • предлаже Већу Академије доношење одлуке о утврђивању потребе за расписивањем конкурса за избор у звање наставника и/или сарадника;
 • предлаже Већу Академије чланове комисија за припрему извештаја за избор у звање и заснивање радног односа наставника или сарадника на Академији;
 • разматра приговоре на извештаје комисија за избор у звање наставника и/или сарадника и даје мишљење о приговорима;
 • даје иницијативу за спровођење самовредновања у одређеној области;
 • активно учествује у поступку самовредновања и оцене квалитета студија, наставе и услова рада и предлаже мере за побољшање квалитета;
 • контролише примену мера које је донело Веће Академије за побољшање квалитета;
 • обавља и друге послове у складу са Статутом АТУСС и другим општим актима.

Веће Одсека доноси Пословник о свом раду.

Чланови Наставно-стручног већа Одеска ВИШЕР су:

Професори струковних студија:

 1. др Александра Грујић, професор струковних студија,
 2. др Александар Гркић, професор струковних студија,
 3. др Ана Савић, професор струковних студија,
 4. др Борислав Ђорђевић, професор струковних студија,
 5. др Бранимир Тренкић, професор струковних студија,
 6. др Вера Петровић, професор струковних студија, председник Наставно-стручног већа,
 7. др Владимир Балтић, професор струковних студија,
 8. др Горан Дикић, професор струковних студија,
 9. др Драган Новковић, професор струковних студија,
 10. др Драгана Прокин, професор струковних студија,
 11. др Жељко Деспотовић, професор струковних студија,
 12. др Зоран Ћировић, професор струковних студија,
 13. др Ивана Влајић-Наумовска, професор струковних студија,
 14. др Марина Кецман, професор струковних студија,
 15. др Милан Мијалковић, професор струковних студија,
 16. др Милољуб Албијанић професор струковних студија,
 17. др Перица Штрбац, професор струковних студија,
 18. др Ружица Цветковић, професор струковних студија,
 19. др Саша Стојковић, професор струковних студија,
 20. др Светлана Штрбац-Савић, професор струковних студија,
 21. др Славица Маринковић, професор струковних студија,
 22. др Слободанка Ђенић, професор струковних студија,
 23. др Соња Крстић, професор струковних студија.

Виши предавачи:

 1. др Амела Зековић, виши предавач,
 2. др Емилија Кисић, виши предавач,
 3. др Ивана Милошевић, виши предавач,
 4. др Немања Мачек, виши предавач.

Предавачи:

 1. др Александра Павловић, предавач,
 2. мр Александар Кајевић, предавач,
 3. др Габријела Димић, предавач,
 4. мр Јелена Митић, предавач,
 5. мр Милија Џекулић, предавач,
 6. мр Милош Пејановић, предавач,
 7. мр Саша Ђелевић, предавач
 8. др Филип Пантелић, предавач.

Асистенти:

 1. Биљана Бојичић, асистент,
 2. Владимир Церић, асистент
 3. Вукман Кораћ, асистент,
 4. Јелена Матовић, асистент,
 5. Марко Миливојчевић, асистент,
 6. Мирко Милошевић, асистент,
 7. Милан Ивезић, асистент,
 8. Милутин Нешић, асистент,
 9. Нада Сталетић, асистент,
 10. Слободан Драшковић, асистент,
 11. Тара Пешић, асистент.

Сарадници у настави:

 1. Александар Ивановић, сарадник у настави,
 2. Александра Борзановић,  сарадник у настави,
 3. Бошко Богојевић, сарадник у настави,
 4. Бранислав Меанџија, сарадник у настави,
 5. Далибор Вукић, сарадник у настави,
 6. Дарко Ђуричић, сарадник у настави,
 7. Данијел Јовић, сарадник у настави,
 8. Дивна Поповић, сарадник у настави,
 9. Добривоје Тарабић, сарадник у настави,
 10. Ђорђе Павловић, сарадник у настави,
 11. Ђорђе Стокић, сарадник у настави,
 12. Марко Борак, сарадник у настави,
 13. Марко Живановић, сарадник у настави, 
 14. Марија Митровић, сарадник у настави,
 15. Мартина Николић, сарадник у настави,
 16. Мијат Штимац, сарадник у настави,
 17. Милица Маљковић, сарадник у настави,
 18. Ненад Сељишта, сарадник у настави,
 19. Никола Станчић, сарадник у настави,
 20. Сара Савићевић, сарадник у настави,
 21. Тамара Милић, сарадник у настави.

Представници студената за учешће у раду Наставно-стручног већа, именовани од стране Студентског парламента, су:

 1. Гордана Вукмировић,
 2. Теодора Мијаиловић, 
 3. Алекса Милојевић,
 4. Милош Латковић,
 5. Иван Палијан,
 6. Ана Јовић,
 7. Николa Џeнопољац, 
 8. Андрија Стојковић, 
 9. Богдан Миленковић,
 10. Марко Шкорић, 
 11. Никола Попов,
 12. Теодора Стаменков,
 13. Немања Анђелковић,
 14. Томислав Тасић.

Реферати и извештаји

© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099