Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Технологије за електронско учење Шифра: 150511 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: -
Циљ: Упознавање студената са програмским окружењима и алатима за електронско учење, као и избором метода и технологија за развој електронског учења.
Исход: Студенти су оспособљенида: разумеју, администрирају и истражују,самостално и тимски,актуелна програмска окружења и алате за електронско учење;ефикасно управљају садржајима и сценаријима за електронско учење; налазе нова решења за учење у савременим окружењима и на тај начин се припремају за ефикасан рад и усавршавање у области електронског учења.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање (организација и садржај курса).
 2. Основни појмови у електронском учењу
 3. Основни модели електронског учења
 4. Инфраструктура за електронско учење
 5. Технологије за електронско учење
 6. Медији који се користе у електронском учењу
 7. Избор алата за електронско учење
 8. Преглед првог дела градива
 9. Развој материјала за електронско учење
 10. Пројектовање и планирање електронског учења
 11. Стратегије електронског учења, сарадничко учење
 12. Организација и подршка за електронско учење
 13. Евалуација и трендови развоја електронског учења
 14. Преглед другог дела градива
 15. Закључна разматрања, самовредновање
Практична настава:
 1. Прати теоријску наставу и обухвата: администрирање система за управљање учењем, истраживање и савладавање актуелних web алата за учење, осмишљавање у електронском облику наставих садржаја и начина њихове презентације, рад на развоју и имплементацији структуре и сценарија за електронско учење, креирање дискусија и електронских дневника о градиву, тимски рад на градиву.
Литература
 1. Ж. Папић, В. Алексић, Методика информатике, Универзитет у Крагујевцу, 2015.
 2. Ј. Hart, A Practical Guide to the top 100 Tools for Learning, online-book, CLPT, USA, 2013.
 3. T. Anderson, Theory and Practice of Online Learning, online-book, Athabasca University, 2008.
 4. С. Ђенић, Е-библиотека са основном и изборном литературом за лекције, ВИШЕР 2017.
 5. С. Ђенић, А. Милетић, Е-лабораторија са упутствима за рад на вежбама, ВИШЕР 2017.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
30
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00